MİNİ LYS TESTİ


Aşağıdaki "BAŞLAT" düğmesine tıkladıktan sonra mini LYS testini cevaplandırın. Testi bitirdiğinizde "BİTİR" düğmesine tıklayın.


LYS MİNİ TEST

S1. (I) Mektup on altıncı yüzyıla kadar salt haberleşme amacıyla kullanılıyor, bu anlamda bir tür gazete görevi de yapıyordu. (II) On altıncı yüzyıldan sonra ise söz konusu görevinin yanı sıra, duygu ve düşünceler de mektuplar aracılığıyla paylaşılmaya başlandı. (III) Goethe'nin ciltler dolusu özel mektupları, Schiller'in yazışmaları, Gogol, Puşkin, Byron'un unutulmaz mektupları bunlar arasında sayılmaya değer niteliktedir. (IV) Candide yazarı Voltaire'in yazdığı mektuplar öğüt vermek, danışmak, bilgi almak, yapıtlarını tanıtmak gibi değişik amaçlar içerir. (V) Bu büyük ustanın en başarılı mektuplarıysa, duygularını paylaşmak için yazdığı mektuplardır. (VI) Bunlar, özentiye kaçmadan, yapaylığa düşmeden, içten geldiği gibi yazılmış mektuplardır.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragrafın kaçıncı cümleyle başlaması uygun olur? (2001 ÖSS - Türkçe 25. soru)

A II.

B III.
C IV.
D V
E VI

S2. Roman yazarı, romanındaki kişilerin düşüncelerine, duyarlılıklarına ortak olmalı, onlar gibi düşünmeli, onlar gibi duyumsamalıdır yazarken. Özellikle bizim toplumumuz için geçerli bir yöntemdir bu; çünkü Anadolu insanının yüzyıllardan beri süzülüp gelen bir yaşam biçimi; doğaya, insana topluma, kendine özgü bir bakışı vardır. Bunun bütün yönleriyle romanlaştırılmasının, açık, anlaşılır, özlü bir anlatımla okura ulaştırılmasının gereğine inanıyorum. İşte romanlarımda yapmaya çalıştığım, budur bir bakıma.

Bu parçadan, romancılarla ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılabilir? (2001 ÖSS - Türkçe 33. soru)

A İçinde bulunduğu toplumu yönlendirmelidir.
B Kendisini roman kişileriyle özdeşleştirmelidir.
C Okurun düzeyini iyi belirlemelidir.
D Her romanında, farklı yaşam biçimlerini yansıtmalıdır.
E Toplumun tarihsel gelişimini göstermelidir.

S3. Toplumsal düzenin yasal olması yeterli değildir; toplumsal düzen, aynı zamanda meşru görünmelidir. Bireyin, korku içinde yaşayan bir uyruk olarak değil, ikna olnuş bir yurttaş, özgür bir birey olarak toplumsal normları kendisinin normları diye algılanması da zorunludur. İnsanın bu normları içselleştirmesi, ''rıza'' ya da ''meşrulaştırma'' dediğimiz şeydir.

Parçaya göre, meşruluğun dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? (2004 ÖSS - Sosyal 30. soru)

A Düzeni sağlayan yasalar bulunması
B Normların bütün bireyler için bağlayıcı olması
C Normların benimsenmesi
D Bireyin isteklerinin göz önünde bulundurulması
E Normların başka toplumlar tarafından da kabul görmesi

S4. Dilleri, zengin, yoksul, eksikli, yetkin gibi sözcüklerle nitelendirmek bilimsel gerçeklerle bağdaşmaz. Her dil, olayları, durumları, varlıkları, evreni, kendince adlandırıp yansıtır. Bir başka deyişle, o dili kullanan toplumun yaşama biçimiyle ilgilidir bu. Örneğin, Türkçede dört ayrı sözcükle anlatılan ''baldız, elti, görümce, yenge'' için, İngilizcede ''brother-in-law'', Almancada ise ''Schwager'' sözcüğüyle belirtilir.

Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? (2006 ÖSS - Sosyal 25. soru)

A Böyle olduğu için, Türkçe işlenmiş, gelişmiş kültür dili sayılan bu dillerden daha zengindir diyebiliriz.
B Bu durumda Türkçenin insanoğlunun acılarını, tutkularını, düşlerini doğadaki varlıklardan yararlanarak anlatan, olanakları geniş bir dil olduğu görülür.
C Bu bize, olsa olsa Türk toplumunda aile ve akrabalık ilişkilerinin ayrıntılı olarak yer aldığını, bunun da söz varlığımıza yansıdığını gösterir.
D Oysa Türkçede bir nesne ya da varlığı anlatabilmek için doğadaki bir başka nesne ya da varlıktan yararlanma söz konusudur.
E Daha doğrusu, ''İstenirse Türkçeyle anlatılamayacak hiçbir kavram yoktur'' düşüncesini yaygınlaştırmak gerekir.

S5. İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliği'nin katılımıyla 1943 yılında yapılan Tahran Konferansı'nda, T,ürkiye'nin II. Dünya Savaşı'na katılması konusunda karar alınmış ve bu kararın Türkiye'ye bildirilmesi için İsmet İnönü Kahire'ye davet edilmiştir.

İsmet İnönü, Kahire'ye kararın bildirilmesini kabul etmek için değil, bu kararı taraflarla serbestçe tartışmak ve görüşmek için gideceğini söylemiştir.

İsmet İnönü'nün yalnızca bu tutumuna dayanarak;

I. ulusların eşitliğini gözetme,
II. bağımsız devlet anlayışına saygı duyma,
III. sorunlara kısa sürede çözüm bulma

yaklaşımlarından hangilerini benimsediği söylenebilir?
(2004 ÖSS - Tarih 62. soru)

A Yalnız I
B Yalnız II
C Yalnız III
D I ve II
E I, II ve III


SONUÇLAR

Mini LYS testini
zamanda tamamladınız.
Net Doğrunuz:
Etkin Hızlı Okuma Eğitimi'nin ardından,
Mini LYS testini
zamanda bitireceksiniz.
Net doğrunuz olacak.


Sınavlara yönelik Etkin Hızlı Okuma eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız...